2014-12-12

Den 10 december släpptes 19 nya ansökningsomgångar inom programmet Horisont 2020 under åtgärden samhälleliga utmaningar, vilken fokuserar på de stora samhälleliga utmaningarna som EU och resten av världen står inför. 

Ansökningsomgångarna är indelade under olika underutmaningar; 

Utmaningen ”Smart grön och integrerad transport” har som syfte att öka konkurrenskraften för den europeiska transportindustrin och uppnå ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, klimat- och miljövänligt, säkert och sammanhängande till förmån för medborgarna, ekonomin och samhället. Inom denna utmaning ingår två utlysningar; 

1. Rörlighet för tillväxt 2014-2015. Projekt inom exempelvis en resurseffektivisering inom luftfarten, stärka kunskapen och kapaciteten hos lokala myndigheter samt testning av innovativa lösningar för en renare och bättre stadstrafik kan söka finansiering inom denna utlysning. Budgeten för utlysningen är 144 500 000 euro.
2. Rörlighet för tillväxt 2014-2015. Fokus inom utlysningen är framförallt på internationella samarbeten inom flygteknik med Kanada, Kina och Japan men projekt inom transport som en samhällelig drivkraft samt projekt som främjar gränsöverskridande samarbeten inom forskning och utveckling på transportområdet kan också finansieras av utlysningen. Budgeten för utlysningen är 21 000 000 euro. 

Sista ansökningsdag för dessa utlysningar är 23 april 2015. 

Arbetsprogram  Smart, grön och integrerad transport
Mer information om utmaningen från Vinnova finns här 


Utmaningen ”Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror” har som syfte att uppnå en resurseffektiv och klimattålig ekonomi och samhälle, upprätta en hållbar förvaltning av naturresurser och ekosystem, samt en hållbar försörjning och användning av råvaror, för att möta behoven hos en växande global befolkning. Inom denna utmaning ingår sex utlysningar; 

1. Vatteninnovation – öka dess värde för Europa. Projekt som kan söka finansiering under utlysningen kan exempelvis ha som syfte att utveckla tekniker för vattentillförsel och hygien, system och verktyg eller nya metoder för vatteninnovation. Budgeten för utlysningen är 75 000 000 euro.    
2. Vatten innovation – öka dess värde för Europa med fokus på samarbete och koordination. Budgeten för utlysningen är 21 000 000 euro 
3. Utvecklingen av en koldioxidsnål, resurseffektiv ekonomi med en hållbar försörjning av råvaror. Projekt som kan söka finansiering inom denna utlysning kan exempelvis vara inriktade på att förbättra luftkvaliteten eller minska koldioxidutsläppen från europeiska städer. Budgeten för utlysningen är 50 000 000 euro.    
4. Utvecklingen av en koldioxidsnål, resurseffektiv ekonomi med en hållbar försörjning av råvaror. Exempel på fokusområden för projekt som kan söka finansiering inom denna utlysning är forskning på råvaror och koordinerig av innovation samt strategiska internationella samarbeten med länder som producerar råvaror. Budgeten för utlysningen är116 000 000 euro. 
5. Avfall med fokus på eko-innovativa lösningar och strategier men även en hållbar användning av avfall från jordbruk. Budgeten för utlysningen är 54 000 000 euro.   
6. Avfall med fokus på samarbeten inom råvaror. Budgeten för utlysningen är 4 000 000 euro.  

Sista ansökningsdag för dessa utlysningar är 21 april 2015. 

Arbetsprogram - Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror 
Mer information om utmaningen från Vinnova finns här.  
  
Utmaningen ”Säker, ren och effektiv energi” syftar till att stötta projekt som hjälper EU att nå klimat och miljömålen som man ska uppnå innan år 2020. Inom denna utmaning ingår tre utlysningar; 

1. Konkurrenskraftig koldioxidsnål energi. Projekt som kan söka finansiering inom utlysningen kan exempelvis inriktas på att introducera befintlig och uppkommande förnyelsebar elektricitet eller hållbar bioenergi på marknaden samt storskalig energilagring. Budgeten för utlysningen är 189 470 000 euro.  
2. Konkurrenskraftig koldioxidsnål energi. Utlysningen fokuserar framförallt på projekt som syftar till att presentera förnyelsebar elektricitet och avancerade tekniker för biobränslen samt koordinering av nationell verksamhet inom forskning och utveckling. Budgeten för utlysningen är 93 000 000 euro. 
3. Smarta städer och samhällen med fokus på lösningar för integrerade sektorer för energi, transport och IKT genom storskaliga projekt som är de första av sina slag. Projekt med syfte att utveckla systemstandarder för lösningar inom smarta städer och samhällen kan också söka finansiering från denna utlysning. Budgeten för utlysningen är 107 180 000 euro. 

Sista ansökningsdag för dessa utlysningar är 5 maj 2015. 

Arbetsprogram - Säker, ren och effektiv energi 
Mer information om utmaningen från Vinnova finns här 
 
Utmaningen ”Europa i en föränderlig värld - Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen” syftar till att stötta åtgärder som kommer att ge Europa en fördel eller tillräcklig motståndskraft inför de nuvarande och framtida svårigheter som påverkar Europas utveckling. Inom denna utmaning ingår åtta utlysningar; 

1. Reflekterande samhällen: kulturarv och europeisk identitet med fokus på innovationsekosystem av digitala kulturtillgångar. Budgeten för utlysningen är 10 000 000 euro.  
2. Reflekterande samhällen: kulturarv och europeisk identitet. Projekt som kan söka finansiering från utlysningen kan exempelvis vara inom utveckling och spridning av det europeiska kulturarvet, den europeiska sammanhållningen eller krigens kulturarv i dagens Europa. Budgeten för utlysningen är 17 500 000 euro. 
3. Att övervinna krisen: Nya idéer, strategier och ledningsstrukturer för Europa med fokus på en smart urban framtid. Budgeten för utlysningen är 5 000 000 euro. 
4. Att övervinna krisen: Nya idéer, strategier och ledningsstrukturer för Europa med fokus på att möta de nya samhällsbehoven genom att använda ny teknik i den offentliga sektorn. Budgeten för utlysningen är 12 000 000 euro. 
5. Europa som en global aktör. Inom utlysningen kan projekt exempelvis vara inriktade på EU:s bidrag till den globala utvecklingen, ompröva EU:s krishanteringsmekanism samt EU:s relation till andra europeiska länder. Budgeten för utlysningen är 25 000 000 euro. 
6. Europa som en global aktör med fokus på samarbeten inom forskning och utveckling mellan EU och dess nyckelpartners såsom t.ex. Australien, USA och Brasilien eller mellan EU och utvalda regionala partners inom Europa. Budgeten för utlysningen är 10 350 000 euro och sista ansökningsdag är 12 maj 2015. 
7. Den yngre generationen i ett innovativt, inkluderande och hållbart Europa med fokus på livslångt lärande och hur de unga kan fungera som en drivkraft för sociala förändringar. Budgeten för utlysningen är 9 450 000 euro. 
8. Nya former av innovation med fokus på social innovation och innovativa system för en öppen innovation och vetenskap. Budgeten för utlysningen är 13 470 000 euro.  

Sista ansökningsdag för dessa utlysningar är 28 maj 2015 förutom för utlysning nummer 6 där sista ansökningsdag är 12 maj 2015. 

Arbetsprogram - Europa i en föränderlig värld - Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen 
Mer information om utmaningen från Vinnova finns här 
  
Vem kan söka? 
Till samtliga 19 utlysningar kan alla typer av juridiska personer från något av EU:s medlemsländer samt utomeuropeiska länder som är kopplade till EU:s medlemsländer eller till Horisont 2020 söka. En lista på samtliga länder finns här. 

Mer information
Horisont 2020 – Participant Portal 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Vinnovas sida för Horisont 2020 
http://vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Horisont-20201/