2015-03-30

EU-kommissionen inbjuder intressenter till att delta i översynen av det policydokument som lägger grunden för ett gemensamt europeiskt transportområde. Konsultationen är öppen för privata såväl som offentliga intressenter och pågår till och med 2 juni 2015.

Europeiska kommissionens generaldirektorat för mobilitet och transport bjuder in till att delta i halvtidsöversynen av 2011 års vitbok, ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde - ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem".

Vitboken är ett policydokument med konkreta handlingsplaner som framlägger vikten av ett gemensamt transportområde. Den lade grund för EU-kommissionens förslag om en ny förordning gällande infrastrukturnät för transport (TEN-T), vilken trädde i kraft i januari 2014.

I samband med översynen av vitboken gör EU-kommissionen en bedömning av framstegen angående de mål som finns uppställda däri. Det är nödvändigt med hänsyn till den fortsatta utvecklingen av det transeuropeiska transportnätverket. Översynen görs bland annat med hjälp av en konsultation som sker online. Bidragen från konsultationen kommer publiceras på EU-kommissionens hemsida och ingå i utvärderingen av 2011 års vitbok.Undersökningen riktar sig till medborgare, företag och myndigheter som är intresserade av EU:s transportpolitik och är öppen till och med 2 juni 2015. Klicka här för att komma till sidan för undersökningen.

Efter analys av bidragen kommer en sammanfattande rapport att publiceras på denna webbsida. Bidragen kommer att ingå i översynen av 2011 års vitbok. Klicka här för att läsa mer om översynen av vitboken (på engelska).