2014-03-26

Programmet Affärsutvecklingscheckar drivs av Tillväxtverket och från programmet kan företag söka pengar för att finansiera externa kostnader i små företag för att påskynda en internationalisering, både export och import. Företag med tidigare erfarenhet av internationalisering ska bifoga en internationaliseringsstrategi med sin ansökan. Företag utan tidigare erfarenhet av internationalisering kan söka stöd för att ta fram en internationaliseringsstrategi. Företagen ska själva stå för minst 50 procent av totala godkända utvecklingskostnaderna i kontanta medel och kan få mellan 50 000kr och 250 000 kr i stöd.  Lånande medel kan användas som medfinansiering men inte andra offentliga stöd. Då efterfrågan är stor så rekommenderar vi er som har intresse av detta att kontakta oss snarast.

Utveckling av varor och tjänster, max belopp att söka 500 000 kr 
Har du en idé om att utveckla en ny eller en befintlig vara eller tjänst som kan bidra till en nivåhöjning i företaget? Affärsutvecklingscheckar för utveckling varor och tjänster öppen. Affärsutvecklingscheckarna gör det möjligt för ditt företag att genom extern kompetens förverkliga idéer och genomföra kvalitativa utvecklingsinsatser – snabbare. Du kan ansöka om stöd från 50 000 till 500 000 kronor. Det krävs en medfinansiering med 50 procent. Affärsutvecklingscheckarna ska användas till att köpa externa tjänster för utveckling av varor eller tjänster. Exempelvis:

  • Konsultinsatser
  • Projektanställningar
  • Tester

Du väljer själv från vem eller vilka tjänsten ska köpas ifrån. Stödet kan däremot inte användas för normalt löpande affärsutveckling, egen tid, löner till personal anställd hos företaget, investeringar, patent eller produktion av produkt.

Internationalisering, max belopp att söka 250 000 kr
Vill du stärka företagets konkurrenskraft genom att närma dig en internationell marknad? Eller verkar du redan internationellt men vill bredda marknaden ytterligare? Nu är ansökningsomgången Affärsutvecklingscheckar för internationalisering öppen. Affärsutvecklingscheckarna gör det möjligt för ditt företag att genom extern kompetens närma dig nya marknader internationellt. Du kan ansöka om stöd från 50 000 — 250 000 kronor. Det krävs en medfinansiering med 50 procent. Affärsutvecklingscheckarna ska användas till att köpa externa tjänster exempelvis konsulttjänster eller projektanställningar för:

  • Marknadsundersökningar
  • Partnersökningar
  • Juridiska tjänster
  • IPR och patentrådgivning

Du väljer själv från vem eller vilka tjänsten ska köpas ifrån. Stödet kan däremot inte användas för exempelvis generell affärsutveckling, materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde, patentansökningar, delegationsresor i grupp eller marknadsföring.

Kontakt:
Björn Lundblad, tel: 019-174808, Carina Lahall, Tel: 019- 17 4882

Läs mer