2016-04-28

En ansökningsomgång är nu öppen genom det offentlig-privata samarbetet Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) som skapats inom ramen för Horisont 2020.

Ansökningsomgången innehåller sammanlagt 27 utlysningar inom tre olika områden: forskning och innovation (tolv utlysningar), innovation (elva utlysningar), samt koordinerings- och stödinsatser (fyra utlysningar). Utlysningarna berör bioekonomi ur flera olika perspektiv; några exempel på ämnen är en bioekonomirelaterad handlingsplan för kemikalieindustrin, avancerade biomaterial för smart förpackning av mat och att integrera kommunalt fast avfall i den cirkulära ekonomin.

Vem kan söka?
För insatser inom forskning och innovation samt innovation behöver ett konsortium bestå av minst tre av varandra oberoende juridiska personer som är etablerade i olika medlemsländer eller länder som deltar i Horisont 2020. Koordinerings- och stödinsatser kan utföras av en enskild juridisk person etablerad i ett medlemsland eller deltagande land.

Budget
Totalt 188 650 000 euro för hela ansökningsomgången.

Sista ansökningsdag
8 september 2016

Mer information

Ansökningsomgången på BBI-JU:s hemsida
Ansökningsomgången på Research Participant Portal