2016-02-04

24 ansökningsomgångar är nu utlysta i enlighet med 2016 års arbetsplan för det gemensamma företaget för bränsleceller och väte 2 (Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking).

Det gemensamma företaget för bränsleceller och väte 2 är en satsning under EU-kommissionens ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Satsningen syftar till att bidra till utvecklingen av en stark, hållbar och globalt konkurrenskraftig bränslecell- och vätesektor i EU. Satsningen har en sammanlagd budget på 665 miljoner euro som ska kompletteras med som minst samma summa från industri- och forskningspartners.

Ansökningsomgångarna som har utlysts genom 2016 års arbetsplan för det gemensamma företaget för bränsleceller och väte 2 är alltså 24 till antalet. Några exempel på områden som projekt kan söka stöd inom är storskalig validering av bussflottor som drivs med bränsleceller, utveckling av processer för direkt produktion av väte från solljus samt samgenerering av väte och elektricitet med högtempererade bränsleceller.

Vem kan söka?
Juridiska personer som är etablerade i något EU-medlemsland eller i ett land som deltar i Horisont 2020 kan söka. 22 av ansökningsomgångarna är relaterade till forskning och innovation eller innovation (research and innovation actions respektive innovation actions) vilka kräver att projekten består av minst tre juridiska personer etablerade i olika Horisont 2020-deltagande länder och som är oberoende av varandra. Resterande två ansökningsomgångar berör koordinering och stöd (coordination and support actions) och kan sökas av som minst en juridisk person etablerad i ett EU-medlemsland eller ett land som deltar i Horisont 2020.

Budget
Budgeten för den aktuella utlysningen är 117,5 miljoner euro och det finns ingen strikt uppdelning av pengarna mellan ansökningsomgångarna, men det gemensamma företaget har satt indikativa summor som de anser bör räcka för varje ansökningsomgång.

Sista ansökningsdag
Samtliga ansökningsomgångar har deadline den 3 maj 2016.

Mer information
Ansökningsomgångarna
Det gemensamma företaget för bränsleceller och väte