2016-10-06

En ansökningsomgång är nu öppen inom Fonden för ett Sammanlänkat Europas (Connecting Europe Facility) arbetsprogram för projekt med gemensamma intressen (PCI). Finansieringen genom programmet syftar till att främja utvecklingen och utbyggnaden av transnationella nätverk för transport och energi.

Syftet med Fonden för ett Sammanlänkat Europa är att påskynda investeringar för transnationella nätverk och underlätta för offentliga och privata parter i satsningar inom området. Den aktuella utlysningen berör utbyggnad och utveckling av transnationella nätverk för transport (TEN-T) och energi (TEN-E).

Målet med ansökningsomgången är att bidra till och stötta projekt inom infrastruktur och plattformar för transnationella nätverk för transport och energi. Detta för att stötta den europeiska inre marknaden och främja konkurrenskraften i den europeiska ekonomin.

Utlysningen gäller för:

  • Transportsektorn
    Säkerställa hållbara och effektiva transportsystem på lång sikt med syfte att förbereda för framtida transportflöden. Främja en övergång till innovativa och säkra transportslag och transportsystem med låga koldioxidutsläpp och hög energieffektivitet.
  • Energisektorn
    Öka den europeiska konkurrenskraften genom att främja en ytterligare integrering av den inre energimarknaden och arbeta för en ökad samverkan mellan el- och gasnät. Stödja projekt som främjar sammankoppling av energinät med mål att ta bort interna begränsningar och minska energiisoleringen.
Vem kan söka?
Medlemsländerna själva eller: internationella organisationer, gemensamma företag, offentliga eller privata organisationer etablerade i något medlemsland som har det berörda medlemslandets godkännande.Budget
40 000 000 euro

Sista ansökningsdag
13 december 2016

Mer information
Ansökningsomgången