2015-12-10

En ansökningsomgång är nu öppen under det industridrivna ICT-klustret Celtic-Plus som ämnar stödja forskningsprojekt inom informations- och kommunikationsteknik.

Celtic-Plus drivs av det mellanstatliga nätverket EUREKA och är alltså inte ett EU-initiativ; dock är såväl EU som alla dess medlemsländer medlemmar i nätverket som samarbetar med unionen för att åstadkomma synergier med dess forskningsinitiativ.

Ansökningsomgången svarar mot EUREKA:s övergripande mål, vilket är att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft. Inom ramen för detta genomför Celtic-Plus projekt inom integrerade telekommunikationssystem.

Pengarna som kan sökas genom Celtic-Plus bestäms på individuell basis för projektet partners och inte för projektet som helhet. Länderna som är medlemmar i EUREKA-nätverket har olika regler för vilka som kan söka Celtic-Plus-projekt och hur mycket stöd olika typer av sökanden kan erhålla. I Sverige är det VINNOVA som är kontaktpunkt för Celtic-Plus och de har satt följande regler: svensk industri måste delta i projektet; den sammanlagda medfinansieringen för den svenska delen av projektet kan uppgå i maximalt 50 % om ett litet eller medelstort företag deltar och 40 % om så inte är fallet; ett industriföretags deltagande kan medfinansieras med upp till 30 %, små och medelstora företags deltagande kan medfinansieras med upp till 50 % och universitet och forskningsinstituts deltagande kan medfinansieras med upp till 100 %.

Celtic-Plus brukar utlysa 2-3 ansökningsomgångar per år. En projektansökan måste ha åtminstone två olika partners från två olika EUREKA-länder.

Vem kan söka?
Alla typer av företag samt universitet och forskningsinstitut.

Budget
Det finns ingen förutbestämd budget för ansökningsomgången utan summan pengar som finns tillgänglig avgörs av sammansättningen av länder och företag hos projekten, men per år brukar den totala budgeten uppgå till ungefär 100 miljoner euro.

Sista ansökningsdag
26 februari 2016

Mer information
Ansökningsomgången