2015-11-06

En ansökningsomgång under Kreativa Europas delprogram för media är nu öppen. Ansökningsomgången kan stötta olika typer av audiovisuella projekt med ett europeiskt mervärde.

OBS: ansökningsomgången kan komma att dras tillbaka om det inte finns tillräckligt med medel efter att budgetmyndigheten har antagit 2016 års budget.

Den här ansökningsomgången ska stödja enskilda audiovisuella projekt, gärna från oberoende audiovisuella produktionsbolag. Projekten ska ha en europeisk inriktning och ha goda förutsättningar för cirkulation över nationsgränser. Ansökningsomgången kan stödja spelfilmer, animationer, kreativa dokumentärer eller fiktionsfilmer som beroende på längd främst är avsedda att visas på bio, tv eller digitala plattformar.

Ett eventuellt beviljat anslag från EU-kommissionen får inte övestiga 50 % av projektets totala kostnader och ett projekt kan tilldelas mellan 70 000 och 200 000 euro.

Vem kan söka?
Företag som är etablerade i något av EU:s medlemsländer; ett anslutande land, kandidatland eller potentiellt kandidatkand som omfattas av anslutningsstrategin; ett EFTA-land som är medlem i EES; Schweiz; eller ett land som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken kan söka. Företaget måste ha varit en juridisk person i minst 36 månader före inlämningsdatum och ska kunna visa upp en nyligen genomförd framgångsrik produktion.

Budget
12,5 miljoner euro

Sista ansökningsdag
4 februari 2016

Mer information
Ansökningsomgången (svenska)
Ytterligare information