2015-08-11

En ansökningsomgång med temat gröna fordon, är nu öppen inom programmet Horisont 2020 under åtgärden samhälleliga utmaningar, vilken fokuserar på de stora samhälleliga utmaningarna som EU och resten av världen står inför.

Ansökningsomgången är indelad i två underteman;
Drivlinekontroll för tunga fordon för att reducera utsläpp. Projektförslag som söker finansiering från temat ska fokusera på metoder för att optimera drivlinekontrollen samtidigt som man tar hänsyn till specifika transportuppgifter. Det kan exempelvis uppnås genom att använda sig av GPS kopplad till system med data om exempelvis fordonet, trafik- och väderförutsättningar och topografi.
Förbättra prestandan för elfordon och integrera dem på ett bättre sätt i transportsystemet och elnätet. Projekten ska syfta till att se över den elektriska och elektroniska systemet för att begränsa komplexiteten och antalet komponenter och intrakopplingar samtidigt som man förbättrar energieffektiviteten och funktionaliteten. Arbetet ska ha som mål att uppnå en hög nivå av standardisering och täcka hela elfordonets värdekedja. Vad gäller batteriledningssytemet så kan projekten vara inriktade på nya designer, nya verktyg för modellering och simulering för att uppnå en förbättring eller bidra till standardisering av komponenter.
Vem kan söka?
Juridiska personer från något av EU:s medlemsländer samt utomeuropeiska länder som är kopplade till EU:s medlemsländer eller till Horisont 2020 kan söka. En lista på samtliga länder finns här.
Budget
30 000 000 euro.
Sista ansökningsdag
15 oktober 2015