2014-09-16

En ansökningsomgång är nu öppen under Connecting Europe Facility (CEF) inom transport. Huvudmålet med CEF Transport är att hjälpa till att färdigställa TEN-T Core Network innan år 2030.

Denna ansökningsomgång har tre olika mål som ska uppnås genom finansieringen;
1. Det första målet är framförallt att förbättra de gränsöverskridande delarna av transportinfrastrukturen men även att undanröja flaskhalsar etc.

2. Ett andra mål med ansökningsomgången är att försäkra användningen av hållbara och effektiva transportsystem på lång sikt och att förbereda sig inför de förväntade framtida transportflödena. Inom detta finansieringsmål ingår även möjliggöra så att alla transportslag ska kunna använda sig av fossilfria bränslen genom en övergång till innovativ teknik med låga koldioxidutsläpp och energieffektiva transporter.

3. Det tredje och sista målet med ansökningsomgången är att optimera integrationen och sammankopplingen av transportsätt och att förbättra kompatibiliteten av transporttjänster, samtidigt som man säkerställer tillgängligheten för transportinfrastruktur.

Vem kan söka?
• Ett av EU:s medlemsländer
• Flera av EU:s medlemsländer tillsammans
• Med tillstånd från berörda EU-medlemsländer kan internationella organisationer, eller andra organisationer eller företag i medlemsländerna ansöka

Budget Totalt 930 000 000 Euro där 765 000 000 Euro är avsatt till finansieringsmål 1, 65 000 000 Euro till finansieringsmål 2 och 100 000 000 Euro till finansieringsmål 3.

Sista ansökningsdag 26 februari 2015
Mer information:
http://inea.ec.europa.eu/download/calls2014/cef_transport/calltexts/140910_cef_transport_annual_call_final.pdf

Connecting Europe Facility – Transport http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/cef_transport.htm