2014-08-26

Eurostars är ett gemensamt program för EU-kommissionen och det europeiska samarbetsnätverket EUREKA, som vänder sig främst till små och medelstora företag, SMF, med egen forskning och utveckling (FoU).

Programmet har en budget på runt 1,14 miljarder euro varav 287 miljoner kommer från EU-kommissionen och resterande medel utgörs av nationella FoU-medel från de europeiska länder som anslutit sig till programmet. I Sverige har VINNOVA fått detta uppdrag. Tillsammans med insatser i form av motfinansiering från deltagande företag och organisationer beräknas programmet totalt omfatta 800 miljoner euro. Eurostars stödjer marknadsnära FoU-projekt med aktörer från minst två anslutna länder. Projektet ska leda till marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bygger på innovativ teknik. Vidare krävs att ett forskande SMF (där 10% av omsättningen går till FoU, eller alternativt, där 10% av personalstyrkan är sysselsatt inom FoU) tar på sig projektledarrollen och i egen regi eller tillsammans med andra forskande SMF står för verksamhet motsvarande minst halva projektkostnaden. Storföretag, universitet och institut har även möjlighet att medverka i projekten.

Mer information