2014-01-20

Inom EU pågår sedan en tid ett förändringsarbete som syftar till att all informationsöverföring mellan företagen och tullmyndigheterna ska ske elektroniskt. För tullmyndigheterna är grunden till förändringsarbetet den nya lagstiftningen kallad Tullkodex för unionen, UCC, som ska börja tillämpas 1 maj 2016. År 2020 beräknas både lagstiftning och IT-system vara på plats fullt ut.

Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya IT-system och standardiserade arbetsprocesser. Syftet är att förenkla lagstiftningen och administrationen kring tullhantering, både ur företagens och tullmyndigheternas perspektiv. Utgångspunkten är att all hantering ska ske elektroniskt både vad gäller utbyte av information mellan myndigheterna och näringslivet, men också när det gäller utbytet av information mellan tulladministrationerna inom EU.
I ett längre perspektiv ska detta ge en enklare, billigare och snabbare tullhantering samt att samma uppgifter så långt möjligt bara ska behöva lämnas en gång. En högre träffsäkerhet ger mindre störningar i varuflödet för företagen då varor ska kontrolleras. Det är en gemensam utmaning för Tullverket och näringslivet som kommer att kräva omfattande förändringsarbete och betydande investeringar för båda parter.