2016-02-15

Vägen fram till helt elektroniskt informationsutbyte

En ny tullagstiftning (unionstullkodex, UCC) träder i kraft den 1 maj 2016. Målet är att harmonisera EU:s tullhantering som i förlängningen ska ge en enklare, billigare och snabbare tullhantering.

Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya IT-system och standardiserade arbetsprocesser. Syftet är att förenkla lagstiftningen och administrationen kring tullhantering, både ur företagens och tullmyndigheternas perspektiv. Utgångspunkten är att all hantering ska ske elektroniskt.

Förändringarna kommer att ske stegvis, med ambitionen att allt ska vara på plats senast vid utgången av år 2020.

Mer information
Nya Tulltaxan påverkar uppgiftslämningen