2014-02-04

Den 22 januari presenterade EU-kommissionen ramverket för de nya klimat – och energimålen för 2030. Det enda bindande målet som föreslås är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent.

De nya klimat – och energimålen innebär att till år 2030 ska utsläppen av växthusgaser minska med 40 procent jämfört med 1990 års nivåer. EU-kommissionen föreslår även ett icke-bindande mål om att andelen förnyelsebar energi ska vara 27 procent. Inget nytt mål för energieffektivitet föreslås i det nya 2030-ramverket.
 
40 procentmålet är det enda bindande mål som föreslås av EU-kommissionen, och om det målet ska ses som ambitiöst eller inte råder det väldigt olika åsikter om. Det andra målet gällande förnyelsebar energi på 27 procent är inte bindande för medlemsländerna, vilket betyder att det EU-målet inte tvunget behöver omvandlas till ett nationellt mål. Enligt EU-kommissionen ska detta ge medlemsländerna större flexibilitet i sin implementering av 40 procentmålet. Att det inte blir något nytt mål för energieffektivitet har att göra med att EU antagligen inte kommer att uppnå det mål om 20 procent som är satt till år 2020. Istället kommer man nu att granska Direktivet om energieffektivitet för att bedöma om ändringsförslag behövs läggas till detta.
 
I EU-kommissionens vitbok finns även förslag om hur EU:s utsläppshandelssystem (ETS) bör reformeras, hur man på bästa sätt identifierar de nyckelindikatorer som driver framsteg på energimarknaden samt förslag till ett nytt styrsystem.

2030-ramverket är tänkt att bygga på erfarenheterna från 2020-målen och ta perspektivet från vägkartan mot en låg-koldioxidberoende ekonomi till 2050-målen i beaktning, så att 2030-ramverket blir en naturligt integrerad del av EU:s långsiktiga energi och klimatplan.

Ministerrådet och Europaparlamentet överväger EU-kommissionens förslag och under Europarådets vårmöte 20-21 mars behandlar Europarådet även ramverket för klimat-och energimålen 2030.

Läs mer här