2014-06-13

Två nya ansökningsomgångar inom EUs nya hälsoprogram ”Hälsa för tillväxt" har kommit. Programmet har som mål  att komplettera den hälsopolitik som bedrivs i medlemstaterna för att främja hälsa, minska ojämlikheten i vården, skydda människor från gränsöverskridande samt uppmuntra till innovation inom hälso- och sjukvården. EU-kommissionen har understrukit att hälsofrämjande åtgärder är en integrerad del i målen för en smart tillväxt för alla i Europa 2020-strategin. Dessutom bidrar innovation inom hälso- och sjukvården till att lösa problemet med en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård i samband med den demografiska utvecklingen.

Programmet Hälsa för tillväxt ska hjälpa EU-länderna att effektivt möta sjukvårdens ekonomiska och demografiska utmaningar och se till att invånarna kan hålla sig friska längre.
 
Programmet syftar till att stödja och komplettera medlemsstaternas insatser för att uppnå fyra mål:
Mål 1: Främja hälsa, förebygga sjukdomar och främja förutsättningar för en hälsosam livsstil.
Mål 2: Skydda medborgarna från allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsa.
Mål 3: Stödja folkhälsan kapacitetsuppbyggnad och bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälso- och sjukvårdssystemen.
Mål 4: Underlätta tillgången till bättre och tryggare vård för unionsmedborgare
 
Följande ansökningsomgångar har öppnats:
1. En inbjudan att lämna förslag för beviljande av ekonomiskt stöd för särskilda insatser i form av projektbidrag. Fokus i ansökningsomgången är sju områden inom kroniska sjukdomar, åldrande, läkemedel, hälsoövervakning och vårdrelaterade infektioner. Följande sju områden har identifierats:
• PJ-01-2014 Innovation to prevent and manage chronic diseases 
• PJ-02-2014 Early diagnosis and screening of chronic diseases
• PJ-03-2014 Professional reintegration of people with chronic disease
• PJ-04-2014 Adherence, frailty, integrated care and multi-chronic conditions
• PJ-05-2014 Statistical data for medicinal product pricing
• PJ-06-2014 Health monitoring and reporting system
• PJ-07-2014 Healthcare associated infection in long-term care

2. En inbjudan att lämna förslag för beviljande av administrationsbidrag till icke-statliga organ (verksamhetsbidrag). Driftsbidrag kan tilldelas icke-statliga organisationer, inbegripet nätverk, som arbetar på EU-nivå i någon prioritets omfattas av den tredje hälsoprogrammet. Särskild uppmärksamhet kommer att ges till icke-statliga organ/nätverk som arbetar på EU-nivå när det gäller kroniska sjukdomar, cancer, hiv/aids, sällsynta sjukdomar och förebyggande av rökning.

Budget
Insatser för projektbidrag - 12,300,000 euro
Insatser för administrationsbidrag -  4,650,000 euro
 
Sista ansökningsdag
Sista dag för att lämna in förslag: 25 september 2014 för projektbidrag, 25 september 2014 för ramavtal om partnerskap för verksamhetsbidrag och 25 september 2014 för ansökan om särskilt bidragsavtal.
 
Mer information
All information – inklusive EU-kommissionens beslut den 26 maj 2014 om antagande av arbetsprogrammet 2014 för att genomföra det tredje programmet för EU:s åtgärder på hälsoområdet (2014–2020) och om kriterier för urval och beviljande av ekonomiskt bidrag för insatser inom detta program – finns på webbplatsen för genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (Chafea)