2016-11-02

Det går åt rätt håll inom EU men i länder utanför EU upplever de svenska företagen ökande handelshinder. Den slutsatsen drar Kommerskollegium efter att ha gjort en omfattande kartläggning av företagens handelshinder. Idag måndag lämnade Kommerskollegium över sin rapport till regeringen.

Närmare 2000 företag ingår i den SCB-undersökning som genomförts på uppdrag av Kommerskollegium. Därutöver har mer än 20 företag i olika storlekar, branscher och delar av landet djupintervjuats om vad de upplever hindrar deras export och import och deras möjlighet att flytta personal, göra investeringar m m.

De största hindren som företagen upplever inom EU är krav på produktanpassning, hinder för tjänstehandel samt problem med olika regler för momshanteringen.

- Jämfört med kollegiets undersökning 2009 har hindren för tjänstehandeln minskat. Sedan 2009 har tjänstedirektivet införts och EU-reglerna för tjänster setts över. Men trots detta är det fortfarande många företag som stöter på hinder för handeln med tjänster, säger Agnes Nordwall, utredare på Kommerskollegium.

I handeln utanför EU dominerar problemen med krångliga tullprocedurer, höga tullar och svårigheterna att få reda på vilka regler som gäller.

- Utanför EU har företagen störst problem på traditionella handelspolitiska områden som tullar och tullprocedurer. Det är ett resultat som överraskade oss lite. Bland stora företag, som står för 70 procent av svensk export till länder utanför EU, uppger hälften av företagen att de har problem med höga tullar och krånglig tullhantering, säger Per Altenberg, ämnesråd på Kommerskollegium.

Kartläggningen av vad som hindrar Sveriges utrikeshandel har gjorts på uppdrag av regeringen som en del av Sveriges exportstrategi. Den 31 oktober presenterade kollegiet den för EU- och handelsminister Ann Linde.

Vad hindrar svensk utrikeshandel?
- Kommerskollegiums företagsundersökning 2016