2014-11-07

Fyra nya ansökningsomgångar är nu öppna under Horisont 2020 för åtgärden Industriellt ledarskap med tema nanoteknologier, avancerade material och produktion.

Den första ansökningsomgången har 10 olika teman:
1. Nanomedicinsk cancerbehandling Målet för projekt inom detta tema ska vara att omsätta ny nano-teknologi inom cancerbehandling från prekliniska studier till kliniska tester.

2. Biomaterial för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom Projektidéer bör vara inom utveckling av nya multifunktionella biomaterial som syftar till att skapa, optimera, förbättra, ersätta eller stödja förebyggande och terapeutiska behandlingar av Alzheimers sjukdom.

3. Innovationer inom material för optimering av nedkylning i kraftverk Projektförslag bör utveckla materiallösningar för att optimera kylningen i värmekraftverk.

4. Utökad service av avancerade funktionella material i energiteknik Förslag inom detta ämne bör undersöka en långsiktig nedbrytning av funktionella material som redan har visat förbättrad förmåga när det gäller omvandling, lagring och överföring av energi.

5. Material för svåra driftsförhållanden Projekt inom ämnet bör utveckla bulkmaterial som kan fungera i extrema miljöer.

6. Fiberbaserade material för tillämpning utanför klädområdet Projektförslag bör syfta till att utveckla tekniska fiberbaserade material för nya och smarta delar och produkter för tekniska och industriella ändamål.

7. Nya material som genom konstruktion ska kunna ersätta kritiska material Projekt inom detta ämne bör leda till att industriella maskiner presterar bättre samt säkrare och mer hållbara material, komponenter och produkter.

8. Lågenergilösningar för produktion av drickvatten Inom det här ämnet ska projekten fokusera på metoder som kan medföra bättre prestanda och lägre energiförbrukning vid produktion av dricksvatten som kan baseras på en kombination av membranfiltrering och applicering av elektrisk potential, elektromembranprocesser, membrandestillation, jonledande material eller kristallisation av klatrater.

9. Ökad kapacitet att utföra nano-säkerhetsanalyser Projekt inom ämnet bör öka förståelsen för mekanismerna bakom eventuella negativa effekter av konstruerade nanomaterial.

10. Nästa generations verktyg för riskstyrning av nanomaterial Forskningen bör inriktas på provning, kalibrering och den fortsatta utvecklingen av verktyg för prioritering av risker både för människan och miljön.

Den andra ansökningsomgången har fyra olika teman:
1. Integration av nya nanomaterial i befintliga produktionslinjer Projekt inom detta ämne bör exempelvis fokusera på utveckling och demonstration av nya nanomaterial i driftsmiljöer eller integrering av teknik och bearbetning för användning av nya nanomaterial i produktionen.
2. Tillverkning och kontroll av nanoporösa material Projektförslag bör avse utveckling och demonstration inom relevanta industriella miljöer av tillförlitliga processer för kontroll- och tillverkningsvägar av nanoporösa material.
3. Nya nanomatriser och nanokapslar Projekt inom ämnet bör fokusera på utveckling av säkra, kontrollerade och tillförlitliga nya nanomatriser och nanokapslar som innehåller aktiva ingredienser samt deras tillverkningsprocesser.
4. Additiv tillverkning av nanofabriker Syftet med detta ämne är att förbättra avancerade material genom modifiering av deras grundläggande materialegenskaper med hjälp av nanoteknik och utveckla en ny additiv tillverkningsteknik som innehåller nya funktioner och/eller en betydande prestandaökning.

Den tredje ansökningsomgången har tre olika teman:
1. Samhällsengagemang för en ansvarsfull nanoteknik Projekt inom ämnet bör identifiera nuvarande bästa praxis inom området samhällsengagemang för att upprätta en flerparts plattform på EU och/eller på nationell nivå.
2. Evenemang inom ordförandeskapet Engagemanget från de nationella myndigheterna att stödja projekt bör vara en förutsättning för att lägga fram ett förslag.
3. Stöd till kluster och nätverk inom mikro- och nanofluidik Till följd av den tvärvetenskapliga karaktären av tillämpningarna av mikro- och nanofluidik kan en klustring medföra fördelar genom korsbefruktning och identifiering av element som krävs för industriell framgång.

Den fjärde ansökningsomgången är inom programmet ERA-NET för material. ERA-NET syftar till att samordna forskningsinsatserna i de deltagande medlemsstaterna, associerade länder och regioner när det gäller material.

Vem kan söka?
Alla typer av juridiska personer från något av EU:s medlemsländer samt utomeuropeiska länder som är kopplade till EU:s medlemsländer eller till Horisont 2020. En lista på samtliga länder finns här.

Budget Ansökningsomgång 1: 148 370 000 Euro Ansökningsomgång 2: 64 430 000 Euro Ansökningsomgång 3: 2 650 000 Euro Ansökningsomgång 4: 12 750 000 Euro

Sista ansökningsdag: 26 mars 2015

Mer information Ansökningsomgång 1 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2015-two-stage.html
Ansökningsomgång 2 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2015.html
Ansökningsomgång 3 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-csa-2015.html
Ansökningsomgång 4 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-era-net-2015.html