2014-08-11

EU-kommissionen har öppnat en ansökningsomgång inom en av deras satsningar för offentliga-privata partnerskap för så kallade gemensamma teknikinitiativ – Biobaserade industrier i offentlig-privata partnerskap inom Horisont 2020.

Initiativen är ett partnerskap mellan EU, industrin och medlemsstaterna. Syftet är att samla Europas resurser för att kunna hantera gemensamma utmaningar och främja konkurrenskraften för branscher som genererar kvalitetsjobb. De gemensamma teknikinitiativen utgör en del av Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Biobaserade industrier

Biobaserade industrier bearbetar hållbart producerade förnybara biologiska resurser (som exempelvis restprodukter från jordbruk- och skogsbruk, bioavfall) till biobaserade produkter med stort mervärde (som exempelvis kemikalier, läkemedel, kosmetika) eller biobränslen. Produktionen sker vanligtvis i bioraffinaderier och är ofta beroende av biobaserade processer med användning av industriell bioteknik.
Denna ökade användning av förnybara biologiska resurser för industriella och energirelaterade syften har väckt farhågor om den hållbara förvaltningen av Europas begränsade naturresurser, indirekta ändringar av markanvändningen och livsmedelssäkerhet. Till skillnad från det kontinuerliga främjandet av ”konventionella” råvaror (livsmedelsgrödor) på andra håll i världen, sker en gradvis övergång i Europa för råvarubasen till ej ätbar biomassa fram till 2020. Denna biomassa omvandlas i så kallade ”avancerade” bioraffinaderier och ingår i en strategi som bygger på livscykelanalyser

Budget 50 miljoner euro

Sista ansökningsdag 15 oktober 2014

Mer information
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2014-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/partnerships-industry-and-member-states http://biconsortium.eu/