2014-12-23

Tre nya ansökningsomgångar har öppnats inom programmet Horisont 2020 under åtgärden samhälleliga utmaningar, vilken fokuserar på de stora samhälleliga utmaningarna som EU och resten av världen står inför. Ansökningsomgångarna som har öppnat är alla inom underutmaningen säker, ren och effektiv energi (arbetsprogrammet finns här) som syftar till att stötta projekt som hjälper EU att nå klimat och miljömålen som ska uppnås innan år 2020.

De tre ansökningsomgångarna är inom energieffektivitet men har olika teman;
1. Energieffektivitet – Introducering på marknaden, projektutvecklingsstöd.
Projekt inom denna ansökningsomgång ska syfta till att erbjuda projektutvecklingsstöd till offentliga och privata främjare av projekt. Projekten ska leda till innovativa och tillförlitliga energiinvesteringsprogram och projekt med hög replikerbarhet. Budgeten för ansökningsomgången är 18 500 000 euro.
2. Energieffektivitet – Introducering på marknaden.
Projekt inom denna ansökningsomgång kan exempelvisa vara inom att höja energiprestandan för befintliga byggnader genom process och organisationsinnovationer och skapa en marknad för genomgående renoveringar, förbättra offentliga myndigheters kapacitet att planera och implementera hållbar energipolitik och metoder samt inom konsumenters engagemang i hållbar energi. Budgeten för ansökningsomgången är totalt 40 800 000 euro.
3. Energieffektivitet – forskning och innovation.
Projekt inom denna ansökningsomgång ska vara inom att besvara efterfrågan i byggnadskvarter, nya IKT-baserade lösningar för energieffektivitet eller teknologi för fjärrvärme och avkylning. Budgeten för ansökningsomgången är totalt 21 850 000 euro.

Vem kan söka?
Alla typer av juridiska personer från något av EU:s medlemsländer samt utomeuropeiska länder som är kopplade till EU:s medlemsländer eller till Horisont 2020 kan söka. En lista på samtliga länder finns här.

Sista ansökningsdag
4 juni 2015.

Mer information
Vinnova - Horisont 2020, säker, ren och effektiv energi