2014-11-05

Fast Track to Innovation (FTI) är ett pilotinitiativ inom EU:s ramforskningsprogram Horisont 2020. FTI syftar till att snabba på marknadsintroduktionen av avancerade idéer i form av nya produkter, processer, tjänster och affärsmodeller.

Vem kan söka?
Projekten ska genomföras av mindre konsortier om minst tre och högst fem medlemmar från minst tre av EUs medlemsstater eller associerade stater. FTI är öppet för stora såväl som små företag samt för forskningsinstitutioner. Ett villkor är dock att minst 60 procent av budgeten går till industripartners och/eller att antalet deltagande företag är minst två eller tre vid ett konsortium om fem deltagare.

För vad kan jag söka?
Idéer inom alla områden är välkomna så länge de kan relateras till någon av Horisont 2020s samhälleliga utmaningar eller till något av teknikområdena inom prioriteringen "Industriellt ledarskap”. Projektaktiviteter kan utgöras av tester och demonstration, systemvalidering, affärsmodellsvalidering och standardiseringsarbete med mera.

När kan jag söka?
Ansökningar lämnas in via Participant portal från och med 6 januari. Utvärdering av inlämnade ansökningar sker 2015/04/29, 2015/09/01 och 2015/12/01. Sökanden ska få besked om projektet beviljats senast tre månader efter utvärderingsdatum. Ni hanterar och förvaltar projektet i Participant portal under hela projekttiden. I Participant portal läser du mer om Horisont 2020, laddar ner juridiska dokument och får support.

Hur mycket kan jag få i stöd?
FTI pågår under 2015 och 2016 med en budget på 100 miljoner euro per år. Högsta bidrag per projekt är 3 000 000 euro. Medfinansieringen från Horisont 2020 uppgår till 70 procent av stödberättigande kostnader.

Mer information om Horisont 2020