2014-10-31

Information om EUs program Horisont 2020 och var du kan vända dig för att få stöd i ansökningsprocessen.

Den 1 januari 2014 drog EU:s nya ramprogram för forskning och innovation igång- Horisont 2020. Ramprogrammet innebär en satsning på nära 80 miljarder euro vilket gör Horisont 2020 till världens största forsknings- och innovationsprogram som löper till år 2020. Små- och medelstora företag uppmuntras särskilt att delta i programmet, som utöver finansiering även ger tillgång till nya värdefulla nätverk och erfarenhetsutbyten.

Följande områden finns representerade inom Horisont 2020:
-Legala och finansiella frågor
-Tillgång till riskfinansiering
-Marie Sklodowska-Curie åtgärder
-Informations- och kommunikationsteknik
-Nanoteknik, avancerade material, bioteknik samt avancerad tillverkning och bearbetning
-Rymd
-Hälsa, demografisk förändring och välbefinnande
-Livsmedelssäkerhet, hållbart jordbruk och skogsbruk, havs-, sjöfarts- och insjöforskning samt bioekonomi
-Säker, ren och effektiv energi
-Smarta, gröna och integrerade transporter -Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror
-Europa i en föränderlig värld
-Inkluderande, innovativa och reflektiva samhällen
-Säkra samhällen
-Euratom
-Gemensamma forskningscentrets
-nukleära direkta åtgärder
-Vetenskap med och för samhället
-Spridning av spetskompetens och breddat deltagande
-Små- och medelstora företag

Dessa områden ryms i sin tur inom Horisont 2020s tre huvudkategorier:
1) Spetskompetens (excellent science)
2) Industriellt ledarskap
3) Samhälleliga utmaningar

Hur hittar jag? Utlysningarna kan du hitta här på "Participant Portal"» Här finns en online-manual för hur du använder portalen»

Har du frågor om hur du kan söka till Horisont 2020?
VINNOVA är nationell kontaktpunkt för Horisont 2020 och har huvudansvaret för att informera om Horisont 2020. På VINNOVAs webbplats finner du även en vägledning till vem du kan vända dig till för olika frågor, klicka här.


Mer om Horisont 2020 Officiell webbplats för Horisont 2020»