2014-06-27

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014 till och med 2020 med en budget på runt 80 miljarder euro.

Inom Horisont 2020 finns SMF-instrumentet som riktar sig till innovativa företag med ambitionen att utveckla sin tillväxtpotential. SMF står för Små och Medelstora Företag, för att räknas som ett SMF kan man som mest ha 249 anställda. Det här är EUs definition av SMF

SMF-instrumentet erbjuder finansiering för genomförbarhetsstudier och huvudfasen i innovationsprojekt exempelvis demonstrering, prototyper, testning och applikationsutveckling och ger företaget stöd hela vägen från affärsidé till kommersialisering i tre olika faser:

Fas 1: Koncept och genomförbarhetsbedömning

Små och medelstora företag kommer att få stöd till att undersöka om en ny idé är vetenskapligt och tekniskt genomförbar och om den har kommersiell potential i syfte att utveckla ett innovationsprojekt. Bidraget är 50 000 euro i fas ett.   

Fas 2: Forskning och utveckling, demonstration och marknadsintroduktion

Här stödjs forskning och utveckling med särskild inriktning på demonstrationsverksamhet (provning, prototyp, utvidgningsstudier, konstruktion, nyskapande försöksverksamhet med mera) samt marknadsintroduktion som främjar slutanvändares eller potentiella kunders deltagande. Bidraget är mellan 0,5 till 2,5 miljoner euro.

Fas 3: Kommersialisering

I fas tre erbjuds ingen direkt finansiering i form av bidrag, men den har ändå som målsättning att underlätta tillgången till privat kapital och nyskapande miljöer för de små och medelstora företagen. Kopplingar kommer att finnas till finansiella instrument, till exempel genom att prioritera små och medelstora företag som framgångsrikt har slutfört fas 1 och/eller 2. Företagen kommer också att dra nytta av nätverksbildning, utbildning, coachning och rådgivning. Dessutom kommer denna fas att ansluta till åtgärder som främjar förkommersiell upphandling och upphandling av innovativa lösningar.

Syftet med SMF-instrumentet är att fylla luckorna för finansiering i tidigt stadium, bland små och medelstora företag som arbetar med forskning och innovation. SMF-instrumentet består av tre separata faser där företaget kan få finansiering och coachning.

Ansökan är öppen och kan lämnas in under hela året. Förbestämda beslutsdatum finns, ansökningar som kommer in efter utsatt beslutsdatum måste invänta nästa beslutsdatum. Läs mer om beslutsdatum för ansökningar på EUs Participant portal.

Finansiering för deltagare i SMF-instrumentet kan uppgå från 50 000 euro i fas ett och mellan 0,5 till 2,5 miljoner euro i fas två. 
 
Enterprise Europe Network finns med som en del i SMF-instrumentets genomförande och svarar på frågor.