2014-06-30

Regeringen har beslutat om det nya landsbygdsprogrammet för programperioden 2014-2020. Fokus i det nya programmet ligger på starka lönsamma företag, aktiva bönder och en modern landsbygd.

Den 5 juni tog regeringen ett beslut om utformningen på det nya landsbygdsprogrammet för programperioden 2014-2020. Programmets budget omfattar totalt 36 miljarder kronor varav 59 % medfinansieras av Sverige och resterande 41 % av budgeten finansieras av EU.

26,5 miljarder av det nya landsbygdsprogrammets totala budget ska gå till ett hållbart jordbruk. I detta paket ingår investeringsstöd, startstöd till unga företagare, kompetensutveckling, stöd för samarbete och innovation, kompensationsbidrag, djurvälfärdsersättningar, ekologiskt jordbruk och miljö- och klimatersättningar. Insatserna syftar stimulera ett aktivt jordbruk med starka jordbruksföretag och förväntas bidra till målsättningarna inom miljö, konkurrenskraft, jobb och djurvälfärd.

Utöver det hållbara jordbruket kommer det nya landsbygdsprogrammets budget gå till bredbandsutbyggnad på landsbygden, bättre lokal service på landsbygden, satsningar på en aktiv fritid på landsbygden, främjande av djurvälfärden, bättre skötsel av betesmarker och stöd till odling av bruna bönor.

Det nya programförslaget till Landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 ska nu presenteras för kommissionen för godkännande.

Mer information
Läs Landsbygdsprogrammet för 2014-2020 här.