2016-09-28

Den 14 september presenterade EU-kommissionen halvtidsöversynen av den fleråriga EU-budgeten för perioden 2014-2020. Samtidigt presenterades ett förslag på en reviderad budget där EU-kommissionen frigör 6,3 miljarder euro inom befintlig budgetram för att främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt för att hantera migration, säkerhet och kontroll av de yttre gränserna. I detta ingår också en förstärkning av budgeten för Horisont 2020 med 400 miljoner euro.

Horisont 2020 är redan världens största forsknings- och innovationsprogram med en budget på nära 80 miljarder euro för perioden 2014-2020. Hur kommer då de extra 400 miljoner euro som nu föreslås att fördelas?

-I samband med att man inrättade det nya låneinstrumentet European Fund for Strategic Investment (EFSI) minskade man budgeten för Horisont 2020 med 2.2 miljarder euro. Det är därför mycket glädjande att en del av dessa medel nu kommer tillbaka. Med tanke på kommissionärens Moedas prioriteringar kan man kanske vänta sig att en del av de 400 miljoner euro eller hela ökningen går till att lansera piloten av ett Europeiskt Innovationsråd (EIC) under de sista åren av Horisont 2020, säger Dan Andrée, chef för Brysselkontoret.

Sverige har haft ett starkt deltagande i Horisont 2020 och under programmets första år har drygt 550 miljoner euro beviljats till över 850 projekt med svenska deltagare. Att budgeten till Horisont 2020 förstärks ökar ytterligare möjligheterna för svenska organisationer att delta i europeiska forsknings- och innovationsprojekt.

Det reviderade budgetförslaget måste först godkännas av både Europaparlamentet och EU:s medlemsländer men EU-kommissionen är hoppfull att detta sker innan årets slut.

Mer information

Vill du veta vad hittills har finansierats inom ramen för EU:s forsknings- och innovationsbudget? Se EU-kommissionens nya webbapp ”EU-results” med projektexempel från de olika FoI-programmen. Har du frågor om något specifikt område av Horisont 2020? Ta kontakt med några av de nationella kontaktpersonerna för programmet.