2015-06-15

Den 29 maj tog Europa ett steg närmare ett gemensamt europeiskt forskningsområde - European Research Area (ERA) genom beslut om konkreta initiativ både på nationell och europeisk nivå inom de sex ERA-prioriteringarna. Konceptet europeiskt forskningsområde, ERA, beslutades vid Europeiska rådet i Lissabon 2000. ERA består av tre delar som tillsammans ska stärka Europas konkurrenskraft och vara stöd för att Europa ska bli ett ledande kunskapsbaserat samhälle: en europeisk inre marknad för forskning, där forskare, metoder och kunskaper rör sig fritt; en effektiv koordinering på europeisk nivå av nationella och regionala forskningsaktiviteter, program och policy; samt initiativ genomförda och finansierade på EU nivå. De rådslutsatser som antogs den 29 maj uppmanar medlemsstaterna att implementera ett antal topprioriterade åtgärder för var och en av nedanstående sex prioriteringar. Varje medlemsland i EU förväntas att påbörja implementeringen av dessa åtgärder genom lämpliga aktiviteter i sina handlingsplaner eller strategier vid halvårsskiftet 2016.

Topprioriterade åtgärder inom respektive ERA-prioritering är: Effektivare nationella forskningssystem: Stärka utvärderingen av forsknings- och innovatiospolicys och söka komplementaritet mellan och rationalisering av instrument på EU-nivå och nationell nivå.

  1. Optimalt gränsöverskridande samarbete och konkurrens: 2a. Gemensam hantering av stora samhällsutmaningar: Bättre anpassning inom och mellan den gemensamma programplaneringsprocessen och de resulterande initiativen (t.ex. gemensamma programplaneringsinitiativ) och påskynda genomförandet av dessa. 2b. Optimal användning av offentliga investeringar i forskningsinfrastruktur: Att sträva efter optimal användning av offentliga investeringar i forskningsinfrastruktur genom att nationella prioriteringar hänger samman med ESFRI:s prioriteringar och kriterier som tar full hänsyn till långsiktig hållbarhet.
  2. En öppen arbetsmarknad för forskare: Använda öppen, transparent och meritbaserad rekryteringspraxis när det gäller forskartjänster.
  3. Jämställdhet och jämställdhetsintegrering inom forskningen: Att via nationell jämställdhetslagstiftning uppnå effektiva åtgärder för att ta itu med obalansen mellan könen i forskningsinstitutioner och beslutsfattande organ och integrera jämställdhetsperspektivet bättre i FoU-politik, forskningsprogram och forskningsprojekt.
  4. Optimal cirkulering och tillgång till och överföring av vetenskaplig kunskap: a) Implementering av policys för kunskapsöverföring på nationell nivå med syftet att maximera spridning, upptag och utnyttjande av vetenskapliga resultat. Forskningsutförande organisationer och forskningsfinansiärer bör göra kunskapsöverföring till sin andra natur genom att integrera det i sitt dagliga arbete. b) Främja öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.
  5. Internationellt samarbete: Utveckla och genomföra lämpliga gemensamma strategier och åtgärder för internationellt samarbete inom forskning, teknologi och innovation på grundval av nationella prioriteringar i medlemsstaterna.  

Rådsslutssatser om ERA antogs i februari 2014 och tog sin utgångspunkt i lägesrapporten från september 2013. I rådsslutssatserna inbjuds medlemsstaterna och kommissionen, genom samarbete inom ERAC (en kommitté som ger medlemsstaterna, rådet och EU-kommissionen strategisk rådgivning i frågor som rör ERA) att ta fram en färdplan med strategiska målsättningar för det fortsatta arbetet inom ERA. Målsättningen var att en färdplan ska finnas framtagen vid halvårsskiftet 2015 vilket man nu således har gjort.